Program

Chcem byť prezidentkou, ktorá do verejného života vráti dôveru. Tej je dnes na Slovensku akútny nedostatok. Nedôverujeme politikom, že konajú s dobrým úmyslom. Nedôverujeme polícii a súdom, že zabezpečia spravodlivosť a rovnosť pred zákonom. Prestávame dôverovať aj jeden druhému. V spoločnosti sa tvoria trhliny medzi mestom a vidiekom, medzi bohatými a chudobnými regiónmi, medzi mladými a staršími. Akoby už neexistovali hodnoty a ciele, ktoré by nás všetkých spájali a pre ktoré by sme vedeli nadchnúť.

Do úradu prezidenta vstúpim s cieľom obnoviť dôveru v našej spoločnosti. Chcem svojím dielom prispieť k tomu, aby politika bola znovu vnímaná ako verejná služba. To znamená vrátiť silu a zmysel tým hodnotám, ktoré nás všetkých spájajú – ako spravodlivosť, ochrana ľudskej dôstojnosti, a naša civilizačná príslušnosť k demokratickej Európe. V mene týchto hodnôt budem využívať svoje ústavné kompetencie. Tam, kde prezident kompetencie nemá, pôjdem príkladom. Tam, kde nebudem môcť ísť príkladom, budem poukazovať na neprávosť.

V tomto duchu budem venovať zvýšenú pozornosť trom témam, ktoré považujem za významné, a ktoré zároveň utvárali môj profesionálny a osobný príbeh.

Spravodlivosť pre všetkých

Na Slovensku je nedostatok spravodlivosti. Ako advokátka to dôverne poznám. Veľké kauzy, ktoré sledujeme v médiách, sú len špičkou ľadovca. Pod ňou leží množstvo ľudských osudov, poznačených tým, že spravodlivosti sa nedalo domôcť, pretože obetiam chýbali kontakty, vplyv či peniaze. Alebo spravodlivosť prišla tak neskoro, že už na tom nezáležalo.

S tým súvisí fakt, že spravodlivosť na Slovensku neplatí vždy pre všetkých rovnako. Často je vychýlená v prospech mocných. V mnohých korupčných či trestných kauzách sa potvrdzuje, že pre politikov platia iné pravidlá. Zodpovednosť sa voči nim nevyvodzuje, ale štát pritom tvrdo vynucuje dodržiavanie pravidiel od bežných občanov. Nerovnosť v prístupe k spravodlivosti má zhubné dôsledky, lebo utvrdzuje ľudí v presvedčení, že ak pre politikov pravidlá neplatia, nemusíme ich dodržiavať ani my.

Ako prezidentka budem vyvíjať maximálny tlak na okamžité a systémové zmeny v polícii, prokuratúre a súdnictve. Som presvedčená, že policajný zbor musí fungovať ako nezávislá inštitúcia, oddelená od politických vplyvov, na čele s profesionálom, a nie lokajom ministra vnútra. Prokuratúru je potrebné pretvoriť na inštitúciu pod verejnou kontrolou, obdobne, ako je to v súdnictve. Poznám mnohých odvážnych prokurátorov, ktorí napriek dusivej atmosfére robia svoju robotu poctivo a s nasadením. Chcem, aby Slovensko malo modernú prokuratúru, kde títo profesionáli dostanú priestor na rast a postup. Veľkými zmenami musí prejsť aj súdny systém. Potrebujeme väčšiu špecializáciu súdov podľa jednotlivých odvetví práva, čím sa skrátia súdne konania. Ako prezidentka budem prikladať maximálnu vážnosť právomoci menovania sudcov a ústavných sudcov, lebo som presvedčená, že okrem odbornosti musí byť kritériom aj etika a morálna pevnosť.

Dôstojnosť pre seniorov

Žijeme v čase prevratných technologických a globálnych zmien. Mladým ľuďom otvárajú stále nové príležitosti, ale pre starších ľudí sú skôr zdrojom obáv. Mám na mysli generáciu mojich rodičov, ktorí prežili väčšinu produktívneho veku v totalite, a dnes zostávajú na okraji spoločenského záujmu. Dokážeme im zabezpečiť dôstojný život v starobe? Bude sa o nich mať kto postarať? Ľudská dôstojnosť je totiž hodnotou, ktorá sa nedá merať len výškou dôchodku.

Slovensko má dnes akútny problém so službami dlhodobej starostlivosti o seniorov. V porovnaní s okolitými krajinami máme málo zariadení všetkých typov, málo lôžok a málo kvalifikovaných pracovníkov, ktorí navyše pracujú za málo peňazí. Desaťtisíce opatrovateľov a opatrovateliek zo Slovenska odchádzajú. Verejný systém dlhodobej a ošetrovateľskej starostlivosti sa topí v byrokracii. Výsledkom sú dlhé čakacie lehoty a nedôstojné podmienky. Tento problém bude len narastať, vzhľadom na to, že sme treťou najrýchlejšie starnúcou populáciou spomedzi krajín EÚ.

Ako prezidentka budem trvať na zásadnej zmene starostlivosti o seniorov. Prioritou musí byť, aby čím menej klientov trávilo čas v ústavnej starostlivosti, a čím viac v domácej opatere, alebo v menších zariadeniach. K tomu je potrebné vytvoriť flexibilné právne podmienky aj finančnú motiváciu. Ako prezidentka budem tiež vyvíjať sústavný tlak na vládu a kraje, aby navyšovali rozpočet na verejné opatrovateľské služby a platy. Za dôležité považujem aj zjednodušenie systému sociálnych a zdravotných posudkov pre klientov: po novom musí štát pristupovať k sociálnej a zdravotnej starostlivosti ako k jednému celku. Okrem toho musí Slovensko v omnoho väčšej miere využívať inovatívne postupy, od špeciálnych náramkov, cez úpravy interiéru, až po dobrovoľnícku pomoc. Chcem, aby sme využili všetky dostupné nástroje a zdroje, aby sme našim ženám i mužom zabezpečili dôstojný a pekný život až do ich posledných chvíľ.

Ochrana životného prostredia

Bezohľadnosť, s akou dnes pristupujeme k prírode, je hrozbou pre budúce generácie aj pre naše vlastné zdravie. Bohatstvo Slovenska spočíva najmä v prírode: v lesoch, prekypujúcich životom, v čistých riekach a podzemnej vode, ktoré sú zásobou pitnej vody, v úrodných poliach, ktoré poskytujú ľuďom prácu a obživu. Toto bohatstvo dnes systematicky ničíme - často kriminálnym spôsobom a priamo na úkor zdravia ľudí. Taká je moja osobná skúsenosť z kauzy pezinská skládka, ale aj z mnohých iných prípadov, kde som zastupovala záujem občanov a ochranu životného prostredia. Aj vďaka týmto skúsenostiam som presvedčená, že ochrana životného prostredia už nemôže zostávať v politike len okrajovou témou. Ide o vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme, a potraviny, ktoré jeme.

V najväčšom ohrození sú lesy. Doterajšie vlády umožnili masívny, a často aj nelegálny výrub lesov v prospech úzkych podnikateľských skupín. Necitlivá ťažba dreva už nadobro rozvrátila mnohé vzácne ekosystémy, dokonca aj v Národných parkoch. Netreba pritom zabúdať, že odlesňovanie vedie aj k zvýšenému riziku povodní. Popri odlesňovaní je veľkým problémom ohrozenie vodných zdrojov. To je výsledok nielen zanedbávania starých environmentálnych záťaží, ale aj používania nebezpečných pesticídov, a predovšetkým množstva odpadu, ktorý firmy aj jednotlivci do vody vypúšťajú. Z vlastnej skúsenosti viem, ako veľakrát neefektívne a ľahostajne štátne orgány k týmto prípadom pristupujú.

Ako prezidentka urobím všetko pre to, aby sme pri devastácii našej prírody zatiahli ručnú brzdu. Budem presadzovať, aby minimálne 5 percent ekologicky najvzácnejšieho územia zostalo zachovaných ako bezzásahová zóna. To znamená aj 75 percent plochy dnešných národných parkov a národných prírodných rezervácií. Rovnako budem žiadať, aby Slovensko razantne a tvrdo zakročilo proti rastúcej tvorbe odpadu a presadilo prísnejšiu reguláciu potenciálne nebezpečných skládok. Z pozície prezidentky budem podporovať všetky návrhy na obmedzovanie a povinné zálohovanie plastov, ako aj ostatné iniciatívy smerujúce k prechodu na obehovú ekonomiku. V konečnom dôsledku je to však zodpovednosťou nás všetkých. Vyžaduje si to zmenu myslenia. Ako prezidentka pôjdem príkladom a urobím maximum pre to, aby táto zmena nastala, kým nebude neskoro.

Zostaňme v kontakte